جداول قیمت گذاری

رایگان

رایگان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده
 • پرشین داده
پایه

15000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
استاندارد

70000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
[pricing columns="4"]
  [plan title="رایگان" button_link="#" button_label="خرید" price="رایگان " per="ماهانه"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>10 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-remove"></i> Setup Free <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> Free Email Accounts <a class="boxtip" rel="tooltip" data-original-title="TEXT_TOOLTIP" href="#" >(?) </a></li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>1 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Half Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="پایه" button_link="#" button_label="خرید" price="15000 تومان " per="ماهانه"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>15 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>3 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="حرفه ای" button_link="#" button_label="خرید" price="$30 " featured="true" per="ماهانه"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong>30 GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong>5 </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
  
  [plan title="استاندارد" button_link="#" button_label="خرید" price="70000 تومان " per="ماهانه"]
    <ul class="pricing-list">
      <li><i class="icon-ok"></i> Disk Space <strong> Unlimited GB</strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Bandwidth <strong>Unlimited </strong> </li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Setup Free </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> Free Email Accounts </li>
      <li><i class="icon-ok"></i><strong> Unlimited </strong> FTP Accounts</li>
      <li><i class="icon-ok"></i> Full Privacy</li>
    </ul>
  [/plan]
[/pricing]

رایگان

رایگان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده
 • پرشین داده
پایه

15000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
استاندارد

70000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
[pricing columns="4" style="red"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="رایگان" featured="false" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="15000 تومان" featured="false" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="30000 تومان" featured="false" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="70000 تومان" featured="true" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
[/pricing]
رایگان

رایگان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده
 • پرشین داده
پایه

15000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • Setup Free
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
استاندارد

70000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
[pricing columns="4" style="blue"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="رایگان" featured="false" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  ...
[/pricing]
رایگان

رایگان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده (?)
 • پرشین داده
 • پرشین داده
پایه

15000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
استاندارد

70000 تومان

PerMonth

 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
 • پرشین داده
[pricing columns="4" style="green"]
  [plan title="PRICING_TITLE" button_link="#" button_label="PRICING_BUTTON_LABEL" price="0 تومان" featured="false" per="ماهانه"] TEXT_OF_PLAN[/plan]
  ...
[/pricing]

درباره گروه دفاتر مسافرتي پرسياتور

شركت خدمات مسافرتي پرسياتور با شماره ثبت 1204 در سال 1358 به ثبت رسيده است ، داراي كد ياتا به شماره 2-3320018 سال 1360 و دارنده گواهينامه ISO9001:2008 و كليه مجوزهاي مربوطه از مراجع ذيصلاح بوده ( مجوز بند ((الف)) ، ((ب)) و ((پ)) )و با توجه به اختيارات قانوني در هريك از حوزه هاي فوق بصورت گسترده در 2 شعبه با 45 پرسنل با تجربه و كوشا فعاليت مي نمايد .

 

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها نشان رضایت شماست. جزئیات بیشتر...